Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zsksiezomierz.goscieradow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-24

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Dokumenty cyfrowe typu PDF (są to w większości pliki bez możliwości edycji), nie odpowiadają zasadzie dostępności. (powód: Nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego - trzeba poprawić dostępność załączników w formacie PDF z ostatnich 5 lat.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Krzysztof Wronka , adres e-mail: ksiezomierz@op.pl , telefon: 158381350.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wronka ksiezomierz@op.pl można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 838 13-50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzeczniak Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły prowadza dwa wejścia: jedno główne i drugie ewakuacyjne. Obydwa wejścia nie są dostosowane i nie posiadają ramp ani pochylni. W każdym z wejść jest do pokonania po 4 stopnie schodów.

Dostosowanie korytarzy

W budynku są 3 kondygnacje korytarzy: parter, I piętro i II piętro. Pomiędzy korytarzami są schody.

Dostosowanie schodów

Schody są bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma wind.

Dostępność pochylni

Szkoła nie dysponuje pochylniami.

Dostępność platform

Szkoła nie dysponuje platformami.

Dostępność informacji głosowych

Szkoła nie dysponuje informacjami głosowymi.

Dostępność pętli indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje.

Dostosowanie parkingów

Miejsce takie zostanie utworzone i specjalnie oznakowane na parkingu tuż przy wejściu głównym do szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły za zgoda dyrektora ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Celem zwiększenia dostępności planuje się stopniową konwersję plików PDF do wersji odczytywalnej.

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2020 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Wronka
Ilość wyświetleń: 34
24 września 2020 13:57 (Krzysztof Wronka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 13:32 (Krzysztof Wronka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 13:09 (Krzysztof Wronka) - Aktualizacja deklaracji dostepności.